Betingelser


  1. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

   Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

   1. Partene

   Selger er Ting Jeg Liker AS, c/o AK Regnskapsservice AS, Grefsenveien 61, 0487 OSLO, info@teamjegliker.no, org nr 998 937 639, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

   Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

   1. Pris

   Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

   1. Avtaleinngåelse

   Avtalen er bindende for hele tjenesteperioden, for begge parter, når kjøperen har sendt sin bestilling til selger.

   Tjenesten kan ikke avbestilles etter avtaleinngåelse.

   Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

   1. Betalingen

   Selger bruker Stripe som betalingsløsning, slik at man betaler med VISA. Hele beløpet må betales før oppstart av tjenesten.

   1. Levering

   Tjenesten gjelder på et bestemt tidspunkt, innenfor en bestemt tidsperiode og opplyses om ved avtaleinngåelse.

   1. Ansvarsfraskrivelse

   Kunden har selv ansvar for å oppgi riktige opplysninger om egen helse og situasjon. Er Kjøper usikker på om tjenesten er egnet for egen helse har kjøper selv ansvar for å ta kontakt med riktig og kvalifisert helsepersonell.

   Kunden må være over 18 år for å benytte seg av tjenesten.

   Selger er ikke ansvarlig for følger som måtte oppstå ved mangelfull og uriktige opplysninger om kjøpers situasjon og helse.

   1. Angrerett

   Avtalen er unntatt fra angreretten etter lov om angrerett ved fjernsalg §22.

   Kjøper er innforstått med at angreretten faller bort og samtykker til dette ved avtaleinngåelse.

   1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

   Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

   Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig og sendes til info@teamjegliker.no

   Oppfyllelse

   Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

   Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

   Heving

   Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

   Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

   Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

   1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

   Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr.

   Oppfyllelse

   Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

   Heving

   Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

   Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

   Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

   1. Personopplysninger

   Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

   1. Konfliktløsning

   Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

   Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.